img-2027.jpg

Zajęcia grupowe dla dzieci

 

Zajęcia ogólnorozwojowe z udziałem psa, dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju psychoruchowego wzbogaconego w liczne bodźce polisensoryczne. Dzięki obecności psa, dziecko jest bardzo mocno zaangażowane w wykonywanie zadań, potrafi być zaskakująco kreatywne i trwale dążyć do celu. Udział dziecka w zajęciach pomaga mu poznać swoje dobre strony, stawić czoło lękom i wzmocnić chęć pokonania swoich słabości, pomaga odnosić sukcesy i uczy ponosić porażki. Podczas zajęć dziecko pozwala sobie na spontaniczną radość, często wyzwalany jest ogromny entuzjazm. Na zajęciach dzieci poznają psa, jego mowę ciała. Rozumieją i szanują potrzeby psów, zachowują się w obecności psa odpowienio. Dbają o wspólne dobre relacje, potrafią zaprzyjaźnić się z psem. Uczą się również współpracy w grupie, opóźnionej gratyfikacji i szacunku do innych. Udział w zajęciach wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka o sfery małodostępne w życiu codziennym. Zajęcia wnoszą wartość rozwojową dla każdego dziecka.

Są to popołudniowe zajęcia dla dzieci, w których realizowane są roczne programy dogoterapeutyczne /rok szkolny/

Organizujemy trzy typy zajęć - wspierające rozwój, terapeutyczne oraz trening umiejętności społecznych.

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 

Przeznaczone są dla dzieci rozwijających się prawidłowo. Są edukacyjne zajęcia z udziałem psa, wzbogacające rozwoj dziecka psychoruchowo i polisensorycznie. Zajęcia są wspaniałą alternatywą dla dzieci chcących posiadać psa, a które z różnych przyczyn nie mogą mieć psa w domu.

Koszt udziału dziecka w jednorazowych zajęciach wynosi 30 zł, czas trwania 50 min. Stała grupa uczestników liczy 10 osób.

DZIECI PRZEDSZKOLNE          -   środa godz. 17.00

DZIECI SZKOLNE                      -  środa godz. 18.00

Program zajęć obejmuje:

Edukację : edukacja prozwierzęca, bezpieczeństwo kontaktu z psem, mowa ciała psa, potrzeby psów, zachowania bechawioralne, podstawy wychowania psa domownika, pies - przyjacielem człowieka, psy pracujące, psie sporty, wystawy psów, kynologia, rasy psów.

Kompetencje psychospołeczne : rozwijanie umiejętności zabawy i rywalizacji, komunikacja interpersonalna, integracja w grupie i przestrzeganie zasad,  stosunek do zwierząt, szacunek do ludzi, koleżeństwo i przyjaźń. 

Wspomaganie kompetencji uczenia się: rozwój zdolności językowych, myślenia przyczynowo skutkowego, wspomaganie rozwoju spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

Ruch i zabawę : zabawy i ćwiczenia ruchowe z zakresu motoryki dużej z udziałem psa, pozwalające w sposób uporządkowany wyzwolić nadmiar energii z ciała oraz z zakresu motoryki małej, wspomagające procesy rozwoju myślenia, koncentracji uwagi i cierpliwości przy wykonywaniu zadań.  Zajęcia z udziałem psa, przez co ogromnie wzbogacone polisensorycznie.

Rozwój osobisty i kreatywność własną : szeroko pojęty rozwój osobisty każdego z uczestników, 'odkrywanie siebie', rozwój zainteresowań, twórcze myślenie i kreatywność w działaniu.

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 

Zajęcia z udziałem psa, skierowane do dzieci borykających się na co dzień z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym lub chcącym rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne.  Zajęcia są wspaniałą alternatywą dla dzieci chcących posiadać psa, a które z różnych przyczyn nie mogą mieć psa w domu.

Koszt udziału dziecka w jednorazowych zajęciach wynosi 50 zł, czas trwania 50 min. Stała grupa uczestników liczy 8 osób.

DZIECI MŁODSZE        -   wtorek  godz. 17.00

DZIECI STARSZE         -   wtorek  godz. 18.00

grupa w trakcie tworzenia,  zapisy pod nr telefonu 605 595 587

Program zajęć obejmuje:

Elementy socjoterapii w trudnościach takich jak ; nieśmiałość, nieadekwatna samoocena; niskie poczucie własnej wartości; brak asertywności; trudności adaptacyjne w odniesieniu do nowej sytuacji; problemy interpersonalne i trudności w rozwiązywaniu konfliktów; trudności z rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem własnych emocji i potrzeb; agresja; wyzwalanie konfliktów

Kompetencje psychospołeczne : rozwijanie umiejętności zabawy i rywalizacji, komunikacja interpersonalna, integracja w grupie i przestrzeganie zasad, wyrażanie i doświadczanie emocji, stosunek do zwierząt, szacunek do ludzi, świadomość naszych zmysłów, koleżeństwo i przyjaźń, mocne strony  

Edukację : edukacja prozwierzęca, bezpieczeństwo kontaktu z psem, mowa ciała psa, potrzeby psów

Kompetencje uczenia się: rozwój zdolności językowych, myślenia przyczynowo skutkowego, wspomaganie rozwoju spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

Ruch i zabawę : zabawy i ćwiczenia ruchowe z zakresu motoryki dużej z udziałem psa, pozwalające w sposób uporządkowany wyzwolić nadmiar energii z ciała oraz z zakresu motoryki małej, wspomagające procesy rozwoju myślenia, koncentracji uwagi i cierpliwości przy wykonywaniu zadań.  Zajęcia z udziałem psa, przez co ogromnie wzbogacone polisensorycznie.

Rozwój osobisty i kreatywność własną : szeroko pojęty rozwój osobisty każdego z uczestników, 'odkrywanie siebie', rozwój zainteresowań, twórcze myślenie i kreatywność w działaniu.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia z udziałem psa mające na celu kształtowanie oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych i zachowań społecznych, takich jak:

Samoświadomość :  zdolności do uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób niezbędnych do prawidłowych interakcji społecznych, właściwego kontrolowania własnych emocji jak również kontroli nad własnymi uczuciami i impulsami.

Umiejętność aktywnego słuchania - umiejętności słuchania innych oraz analizowania wypowiedzi i odnoszenia się do nich w kontekście własnych odczuć i przemyśleń.

Obserwacja : zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób, refleksji nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji interpersonalnych.

Rozwój kreatywności i wyobraźni ; zdolności do postrzegania spraw z punktu widzenia innej osoby.

Tolerancja :  poszanowanie dla różnic interpersonalnych.

 

Zajęcia przeprowadzane są w cyklu dwunastu spotkań. Koszt udziału dziecka w jednorazowych zajęciach wynosi 50 zł, czas trwania 60 min. Stała grupa uczestników liczy 8 osób.

DZIECI SZKOLNE     -   grupa w trakcie tworzenia

zapisy pod nr telefonu 605 595 587