Centrum
Dogoterapii

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia indywidualne

Indywidualne zajęcia z udziałem psa, są przeznaczone dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Dzięki obecności psa, dziecko jest bardzo mocno zaangażowane w wykonywanie zadań, potrafi być zaskakująco kreatywne i trwale dążyć do celu. 

Pies pełni ogromną rolę motywującą dziecko

Motywuje do pracy, do pokonywania napotykanych trudności , do ukończenia rozpoczętego zadania. Przy takich zadaniach dziecko często przekracza ograniczenia postawione samemu sobie, porzuca fobie i lęki, daje się zaangażować w rzeczy nowe, przełamuje obawy przed nieznanym. Zaangażowanie dziecka w zajęciach pomaga mu poznać swoje dobre strony, stawić czoło lękom i wzmocnić chęć pokonania swoich słabości, pomaga mu odnosić sukcesy i uczy ponosić porażki. Na zajęciach dzieci poznają psa, jego mowę ciała. Rozumieją i szanują potrzeby psów, zachowują się w obecności psa odpowiednio. Dbają o wspólne, dobre relacje, potrafią zaprzyjaźnić się z psem.

W Opolskim Centrum Dogoterapii wprowadzamy programy ze świadomością indywidualnego tempa rozwoju dziecka oraz jego cech osobowości

Dziecko na wykonanie zadania, dostaje tyle czasu ile potrzebuje. Pozwalamy mu pracować swobodnie, we własnym rytmie, zgodnie z aktualnymi potrzebami rozwojowymi.

1

Zajęcia indywidualne

z udziałem psa odbywają są w ramach zdiagnozowanych potrzeb lub na życzenie klienta, mogą być prowadzone dla każdego dziecka.

Rodzaje zajęć indywidualnych:

Zajęcia rewalidacyjne / dogoterapia

Cykliczne, długotrwałe zajęcia terapeutyczno -pedagogiczne z udziałem psa mające na celu pomoc osobie niepełnosprawnej w dążeniu do osiągnięcia komfortu życia społecznego. To zajęcia wspierające rozwój dziecka ze szczególnymi potrzebami, polegające na wspomaganiu, kompensacji i usprawnianiu braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym. Rewalidacja wymaga opracowania indywidualnego planu działań, metod i form pracy.
Opolskie  Centrum Dogoterapii oferuje zajęcia rewalidacyjne najczęściej osobom ze spektrum autyzmu, z afazją, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z Zespołem Downa. 

Cykl zajęć obejmuje minimum 10 jednostek, w zajęciach może uczestniczyć do trzech osób.
Zajęcia prowadzi oligofrenopegagog, dogoterapeuta.

Terapia pedagogiczna / dogoterapia

Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, w tym trudności w nauce. Objęte są nią dzieci w normie intelektualnej. Terapia pedagogiczna polega na wywoływaniu zamierzonych, pozytywnych zmian w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalno – motywacyjnym, społecznym oraz zmian w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych ucznia.

Opolskie Centrum Dogoterapii prowadzi terapię pedagogiczną z udziałem psa dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, z nadpobudliwością ruchową, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci, ze spowolnionymi procesami poznawczymi i deficytami funkcji spostrzeżeniowych. Pomocą w naszym centrum najczęściej są objęte dzieci lękliwe, niepewne swoich możliwości, nie potrafiące się odnaleźć w grupie rówieśniczej.

Cykl zajęć obejmuje minimum 10 jednostek, w zajęciach może uczestniczyć do pięciu osób.
Zajęcia prowadzi terapeuta pedagogiczny, dogoterapeuta.